Voorwaarden van:

Binnenste Buiten Groep (met onder andere websites: Troostgeschenk.nl / Lichtgidsen.nl).
gevestigd te Van Eklaan 11, 7766 BC  Nieuw-Schoonebeek.

Als je een afspraak maakt voor een consult en overeenkomstige energetische en/of coach behandeling en/of traject bij Lichtgidsen, dan ga je akkoord met de algemene voorwaarden en de privacy verklaring.
Beide hieronder te lezen:

Alle bedragen zijn inclusief 21% btw.

We sturen op tijd een betaalverzoek via een WhatsApp, waarvan we verwachten dat deze direct zal worden voldaan.

We vinden het fijn dat je op tijd komt, anders zal het helaas van de gereserveerde tijd afgaan.
We hebben geen wachtruimte, dus liever niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van het consult komen.

Bij het niet tijdig afzeggen of verplaatsen van een afspraak, tenminste 24 uur van tevoren, of bij het niet nakomen van een afspraak, wordt de helft van het tarief in rekening gebracht.

Lichtgidsen heeft het recht om cliënten, zonder opgaaf van redenen, een behandeling te weigeren.

Als je, voor ons, belangrijke [medische] informatie achterhoudt, ben je zelf verantwoordelijk voor de eventuele [nadelige] gevolgen.

Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of anderszins medisch deskundige vervangen. Een consult kan echter wel een belangrijke aanvulling zijn op weg naar genezing en healing.

Lichtgidsen adviseert je het tijdig zoeken van medische zorg nooit uit te stellen, of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie verstrekt door Lichtgidsen.

Adviezen en inzichten verkregen vanuit een consult zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen word je geadviseerd eerst contact op te nemen met de (huis)arts en daarnaast eventueel met Lichtgidsen voor adviezen en inzichten.

Ben je onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere reguliere medische hulpverlener of gebruik je nog medicijnen, heb je een pacemaker, hartklachten e.d. geef dit dan aan voordat je een consult aanvraagt.

Elk consult heeft enkele uren tot weken tijd nodig om te integreren. Houd daarbij rekening met mogelijke uitwerkingen in je lichaam en geest. Uitwerkingen als bijvoorbeeld: hoofdpijn, erge dorst, spierpijnen, jeuk, puistjes, uitslag, vermoeidheid, kou, warmte, tintelingen, neerslachtigheid, boosheid, desoriëntatie, eerder in het leven doorgemaakte klachten en/of een emotioneel verwerkingsproces. Heb je daar vragen over of vind je dat het te lang blijft duren neem dan gerust contact met ons op (06-30634924).

Met de informatie uit een consult zal altijd vertrouwelijk worden om gegaan en wordt door Lichtgidsen niet aan derden verstrekt. Tenzij het in het belang is voor je als cliënt, maar dat wordt altijd eerst met cliënt overlegd.

Je beslist altijd zelf wat je met de informatie uit een consult wilt doen binnen de privésfeer. Wil je de informatie op een andere wijze gebruiken (bv op een website openbaar maken) dan kan dit alleen met het goedvinden van Lichtgidsen. Je dient hiervoor dus eerst contact op te nemen voor toestemming.

Lichtgidsen is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na consult of overeenkomstige behandelingen, heen of terugreis.

LET OP!! Wij doen intuïtieve coaching, we vervangen geen arts of medicatie. Mocht je het gevoel hebben dat het niet goed met je gaat, neem dan contact op met je huisarts.

Alle producten van Lichtpunkt & Ekonja Verlag Ingrid Auer Gmbh baseren zich op het ‘trillingsprincipe’. Ze zijn géén geneesmiddelen, ze vervangen géén arts en géén medicatie. Ze dienen uitsluitend tot harmonisering van Aura en Chakra’s.

 

Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst met alle gedichten auteursrechtelijk beschermt. Niets van deze website mag zonder toestemming van Binnenste Buiten Groep worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden.

Betaling
Binnenste Buiten Groep werkt alleen met de mogelijkheid tot betalen door middel van een bank- of giro-overschrijving. We zouden graag op andere manieren willen werken, maar dat brengt zoveel onkosten met zich mee, dat daardoor de prijzen onverantwoord zouden stijgen en dat is niet onze bedoeling.
Wanneer wij het bedrag op de rekening hebben ontvangen, is de bestelling geplaatst, dan zorgen wij zo spoedig mogelijk voor de verzending van het bestelde. Indien het niet voorradig is storten wij het bedrag per omgaande terug.
IBANnummer is: NL07INGB0009353410 t.n.v. Binnenste Buiten Groep te Nieuw-Schoonebeek. BICcode INGBNL2A.

Privacy
De door u beschikbaar gestelde gegevens worden alléén door Binnenste Buiten Groep te Nieuw-Schoonebeek gebruikt.

Voorwaarden

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden.

1a.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en verkoop van Binnenste Buiten Groep, vennootschap onder firma, ingeschreven in de Kamer van Koophandel regio Meppel onder nummer 04067424.
1b.  De opdracht of order geldt als acceptatie van de Algemene Voorwaarden van Binnenste Buiten Groep.
1c.  Afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze vooraf schriftelijk door Binnenste Buiten Groep zijn aanvaard.
1d.  Op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2: Opdrachtgever.

2a.  Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de order heeft gegeven en/of in wiens opdracht is gehandeld.
2b.  Overeenkomsten kunnen alleen worden aangegaan met personen van 18 jaar of ouder.
2c.  Indien een bestelling overeen wordt gekomen met twee of meerdere opdrachtgevers zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voorvloeiende uit de overeenkomst.

Artikel 3: Prijzen.

3a.  Alle genoemde prijzen voor consumenten zijn inclusief  BTW en de vervoerskosten die u vooruit betaald voor het kunnen transporten van de goederen, dat door PostNL, DPD of DHL zal worden uitgevoerd.
3b.  Tenzij anders vermeld gelden prijzen overeenkomstig de door Binnenste Buiten Groep gedane aanbiedingen, die te vinden zijn op boven vermelde websites.
3c.  Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3d.  Binnenste Buiten Groep kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst.

1.   De overeenkomst komt tot stand wanneer er een bestelling wordt geplaatst op de website en daarna het totaal bedrag van de bestelling is bijgeschreven op de girorekening van Binnenste Buiten Groep te Nieuw-Schoonebeek. IBANnummer: NL07INGB0009353410 (hetzij door het bedrag over te schrijven op het rekeningnummer, hetzij door betaling via iDEAL).

Artikel 5: Levering.

5a.  Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering d.m.v. bezorging aan het huisadres van de consument of aan het zakelijke adres van de wederverkoper.
5b.  De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
5c.  Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever nadat Binnenste Buiten Groep hem heeft verwittigd. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
5d.  Indien Binnenste Buiten Groep gegevens nodig heeft van de opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan Binnenste Buiten Groep ter beschikking heeft gesteld.
5e.  Opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Binnenste Buiten Groep zullen zijn de zaken te leveren. Overschrijdingen worden de opdrachtgever zo spoedig mogelijk gemeld.
5f.  Overschrijding van de leveringstermijn die niet aan Binnenste Buiten Groep kan worden toegerekend overeenkomstig de Algemene Voorwaarden, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
5g.  Binnenste Buiten Groep houdt zich het recht voor om in gedeelten te leveren.
5h.  Bestellingen worden na verpakking op het kantoor- en magazijnhoudende adres, overgegeven aan een vervoersorganisatie wetende PostNL. Het risico gaat derhalve op de opdrachtgever over op het moment dat Binnenste Buiten Groep de verzendkwitantie heeft ontvangen van deze vervoersorganisatie.

Artikel 6 : Garantie.

6a.  Binnenste Buiten Groep garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
6b.  De onder 6a genoemde garantie geldt gedurende een periode van 7 dagen na levering.
6c.  Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Binnenste Buiten Groep de zaak binnen redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van opdrachtgever vervangen. In dat geval verbindt opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan Binnenste Buiten Groep te retourneren en de eigendom daarover aan Binnenste Buiten Groep te verschaffen.
6d.  De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Binnenste Buiten Groep opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6e.  Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-confirmiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de produktaansprakelijkheid, dan is Binnenste Buiten Groep in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 7: Reclame.

7a.  Indien u een produkt om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het produkt binnen 14 dagen na aflevering aan Binnenste Buiten Groep retour te zenden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het produkt onbeschadigd is en het produkt geen gebruikssporen vertoont. De kosten van het retourzenden komen voor rekening van de klant zelf. Binnenste Buiten Groep retourneert binnen 7 dagen na retourontvangt van de producten de betaalde prijzen van de teruggestuurde produkten. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
7b.  Opdrachtgever is verplicht terstond na levering de zaken grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Binnenste Buiten Groep terstond schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien de opdrachtgever ingeval van zichtbare gebreken niet binnen 7 dagen na levering de gebreken schriftelijk meldt, vervalt ieder recht op reclame.
7c,  Reclames terzake van niet-zichtbare gebreken dienen door de opdrachtgever binnen redelijke termijn nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk bij Binnenste Buiten Groep te worden ingediend op straffe van verval van ieder recht op reclame terzake van het gebrek.
7d.  Reclames dienen door de opdrachtgever gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijs bij Binnenste Buiten Groep te worden gedeponeerd.
7e.  Binnenste Buiten Groep dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
7f.  Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.

Artikel 8: Betaling

8a.  Bestellingen worden zo spoedig mogelijk verzonden na ontvangst van de betaling van de factuur, tenzij het bestelde niet in voorraad aanwezig is, dan wordt opdrachtgever daarvan op de hoogte gebracht.
8b.  Bestellingen worden door Binnenste Buiten Groep per email bevestigd.
8c.  Binnenste Buiten Groep beschikt over een geringe voorraad per artikel, het kan dus voorkomen dat bepaalde produkten uitverkocht zijn. Indien zulks geschiedt belooft Binnenste Buiten Groep per omgaande het betaalde bedrag terug te storten op de rekening van opdrachtgever.

Artikel 9: Aansprakelijkheid.

9a.  Indien door Binnenste Buiten Groep geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Binnenste Buiten Groep jegens opdrachtgever beperkt tot  hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties”is geregeld.
9b.  Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Binnenste Buiten Groep beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
9c.  Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van opdrachtgever.
9d.  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtgever of zijn ondergeschikten.
9e. De geleverde goederen van Binnenste Buiten Groep zijn niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

Artikel 10: Overmacht.

10a. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
10b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop op Binnenste Buiten Groep geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Binnenste Buiten Groep niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Binnenste Buiten Groep worden daaronder begrepen.
10c. Binnenste Buiten Groep heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Binnenste Buiten Groep zijn verbintenis had moeten nakomen.
10d. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade van de andere partij.